ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Informace vždy na prvním místě

12. březen 2006

Informaci o ceně poskytne prodávající tak, že výrobek cenou nebo informací o ceně zřetelně označí nebo ji jinak vhodně zpřístupní

Jste-li kupujícím, který si o nové věci před jejím zakoupením prostuduje veškeré informace od historie jejího výrobce až po původ její nejmenší součástky, máte při nákupech nespornou výhodu, jelikož Vás může zaskočit jen máloco, snad s výjimkou maloobchodní ceny Vámi zvoleného výrobku. Pokud však takovýmto kupujícím nejste, musíte se spolehnout na informovanost prodávajícího, a tudíž bezesporu od něj nebo jeho zaměstnanců očekáváte více informací, než pouhé sdělení ceny. Váš požadavek na rozsah informací, které se chcete o výrobku dozvědět, může být značně subjektivní, a proto naše zákony vymezují minimum informací o vlastnostech, zárukách a ceně, kterých se Vám musí o vybraném výrobku od prodávajícího dostat.
Pokud si vyberete nebo prohlížíte nějaký nový výrobek, můžete se dožadovat, aby Vás prodávající nebo jeho zaměstnanec seznámil s informacemi týkajícími se vlastností daného výrobku, způsobu jeho použití a údržby, včetně nebezpečí, které hrozí z nedodržení těchto pokynů. Navíc, je-li to potřebné, by tyto informace měly být uvedeny ve srozumitelné formě v přiloženém písemném návodu. Prodávající dále odpovídá za to, že jím prodávané výrobky jsou přímo viditelně a srozumitelně označeny celou řadou dalších informací, ze kterých lze namátkově uvést například název výrobku, označení dovozce, hmotnost, množství, velikost a další údaje dle povahy výrobku sloužící k jeho identifikaci nebo použití. Pokud tyto informace nelze na výrobcích vyznačit přímo, musí prodávající zvolit jiný vhodný způsob jejich uvedení a v krajním případě je na požádání kupujícího pravdivě sdělit nebo doložit. Uvedené údaje představují nutný informační základ, který by měl být prodávajícím sdělen každému koupěchtivému spotřebiteli. Pro úplnost ještě podotýkám, že se mu těchto informací musí dostat vždy v českém jazyce. Pokud se užívání některého výrobku řídí návodem či technickou normou nebo, je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, je prodávající povinen pod sankcí případné náhrady škody seznámit s nimi kupujícího, pokud se nejedná o pravidla obecně známá.
Informaci o ceně poskytne prodávající tak, že výrobek cenou nebo informací o ceně zřetelně označí nebo ji jinak vhodně zpřístupní, přičemž neúplná nebo chybějící informace o ceně nesmí u kupujícího vyvolat klamnou představu o její výši nebo závislosti její výše na určitých podmínkách, o zahrnutí zvlášť placených služeb do ceny či o vztahu ceny a užitečnosti výrobku.
V návaznosti na články publikované v minulých číslech magazínu nelze opomenout povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu informaci o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků včetně informace o místě, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.
Stále jako kupující nějakou informaci o svém výrobku postrádáte a prodávající není schopen nebo odmítá Vám ji podat, ačkoliv to je jeho povinnost? Pak Vám nezbývá, než se obrátit na Českou obchodní inspekci nebo na příslušný živnostenský úřad a jejich prostřednictvím žádat nápravu. Praktickým řešením však zřejmě bude vydat se za nákupy jinam, i když je to bohužel z hlediska zlepšení přístupu prodávajícího k zákazníkům asi řešení nesprávné.

Pavel Medek
AK HOLEC, ZUSKA & Partneři