ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Jaké povinnosti má dovozce automobilů v souvislosti s nakládáním s autovraky ?

27. březen 2006

Předně je nutno konstatovat, že je nezbytné rozlišovat mezi autorizovanými a individuálními dovozci. Povinnosti akreditovaných (autorizovaných) dovozců automobilů a rovněž jejich tuzemských výrobců ve vztahu k pravidlům stanoveným pro nakládání s odpady za účelem ochrany životního prostředí stanovuje v souladu s právem ES zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jak vyplývá z výše uvedené specifikace povinných osob, zákon zde ukládá povinnosti kromě tuzemského výrobce pouze tzv. akreditovanému dovozci, jímž se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo trvalý pobyt na našem území a je registrována Ministerstvem dopravy jako zástupce zahraničního výrobce na základě jeho písemného pověření. Individuální dovozci nových automobilů, tedy osoby bez akreditace, tyto povinnosti nemají. Zvláštní pravidla pro nakládání s autovraky jsou stanovena pro dovážené automobily kategorie M1 nebo N1 a tříkolová motorová vozidla, s výjimkou motorových tříkolek. Z uvedeného omezeného výčtu vyplývá, že zvláštní režim pro akreditované dovozce automobilů se uplatňuje zejména pro automobily určené pro osobní dopravu a přepravu lehkého nákladu, které je možné vidět na našich silnicích prakticky nejčastěji.

Základní povinností akreditovaných dovozců automobilů těchto skupin je především zajistit na vlastní náklady sběr autovraků pocházejících z jimi dovážených značek automobilů, jejich následné zpracování a dále zajistit alespoň zákonem danou míru využití jejich demontovaných částí a materiálů, popř. i jejich odstranění. Tyto povinnosti akreditovaných dovozců se v současné době vztahují na automobily uvedených kategorií a značek, které byly uvedeny na náš trh od 1. července 2002. Za necelý rok, tj. od samého počátku roku 2007, budou akreditovaní dovozci automobilů mít výše uvedené povinnosti i vůči autovrakům z automobilů dovezených dříve, tj. před rokem 2002. Akreditovaní dovozci jsou ze zákona povinni zajistit splnění svých povinností ve vztahu ke sběru a likvidaci autovraků především pomocí osoby nebo osob oprávněných ke sběru a výkupu autovraků, dále pak k jejich zpracování a následnému využívání či odstraňování částí autovraků nebo materiálů z nich pocházejících. Tuto povinnost akreditovaný dovozce nemá pouze v případě, kdy by měl k těmto činnostem sám platné oprávnění, s čímž je spojena rovněž povinnost zavést funkční systém sběru autovraků s přiměřenou hustotou sběrných míst. Je právem příslušného akreditovaného dovozce, jakého provozovatele zařízení ke sběru autovraků, popř. zpracovatele autovraků plněním svých povinností pověří, vždy se však musí jednat o osobu s platným oprávněním uděleným k dané činnosti příslušným krajským úřadem na základě již dříve získané certifikace. Aktualizovaný seznam oprávněných osob by měl být k dispozici na krajském úřadě či obecním úřadě obce z rozšířenou působností provádějící trvalé vyřazování vozidel z provozu a je rovněž veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

V případě, kdy autorizovaný dovozce splní všechny stanovené požadavky, popř. uhradí veškeré nezbytné poplatky, jsou jím zvolené osoby oprávněné ke sběru a zpracování autovraků povinny s ním uzavřít za tímto účelem písemnou smlouvu. Smluvní podmínky a úplata za služby oprávněné osoby jsou samozřejmě věcí dohody smluvních stran. Od podpisu smlouvy se zvolenou oprávněnou osobou je tato povinna odebírat, popř. též zákonným způsobem zpracovávat, využívat či odstraňovat převzaté autovraky z automobilů značek dovezených k nám akreditovaným dovozcem. Pokud akreditovaným dovozcem zvolené zařízení ke sběru autovraků tyto již nezpracovává, ale pouze zajišťuje jejich sběr a skladování bez povinnosti předat je ke zpracování jiné oprávněné osobě, je akreditovaný dovozce povinen si tyto od zařízení ke sběru autovraků posléze odebrat a zajistit jejich následné zpracování a využití či odstranění. V této souvislosti bude asi rozumné, s ohledem na hospodárnost celého procesu, aby si akreditovaný dovozce vybral takovou oprávněnou osobu, která zajistí splnění všech jeho povinností komplexně nebo má vybudovánu spolehlivou síť zpracovatelů tak, aby jeho starosti byly co nejmenší. Akreditovaní dovozci mají dále za účelem správného a ekologicky šetrného zpracování autovraků povinnost poskytnout do šesti měsíců po uvedení vozidla na trh vybraným zpracovatelům všechny nezbytné informace, a to ve formě příruček nebo na technickém nosiči dat. Akreditovaní dovozci jsou dále povinni v souvislosti s odběrem a zpracováním autovraků zpracovávat a zasílat Ministerstvu životního prostředí každoročně zprávu o plnění zákonných limitů pro opětovné použití či materiálového využití autovraků z vozidel vlastních značek za daný kalendářní rok. Údaje, které jsou podkladem pro tuto zprávu, by měla v praxi poskytovat akreditovanému dovozci zejména oprávněná osoba, kterou tento zpracováním autovraků pověřil.

Filip Záděra

HOLEC, ZUSKA & Partneři