Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Soud potvrdil, že poskytovatel se při rozhodování o neposkytnutí dotace nesmí „schovávat“ za externí hodnotitele, nýbrž musí jejich posudky přezkoumat

15. září 2020

V nedávné době Městský soud v Praze ve svém rozsudku, kterým vyhověl žalobě jedné naší klientky proti rozhodnutí o neposkytnutí dotace, vyjádřil zajímavý právní názor ohledně rozsahu přezkumu hodnocení žádosti o dotaci.

V předmětné věci rozhodoval Městský soud v Praze o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (ministra), kterým byl zamítnut rozklad žalobkyně proti rozhodnutí poskytovatele (ministerstva) o neposkytnutí dotace. Ministerstvo při věcném hodnocení žádosti o poskytnutí dotace své rozhodnutí o neposkytnutí dotace postavilo z velké části na výsledcích hodnocení zahraničními externími hodnotiteli, kteří projektu žalobkyně strhli body. S výsledky tohoto hodnocení žalobkyně nesouhlasila a v podaném rozkladu namítala předně určitá procesní pochybení hodnotitelů při postupu hodnocení, které vedly k tomuto výsledku a v konečném důsledku i k nesprávnému věcnému a právnímu posouzení žádosti ministerstvem.

Ačkoliv žalobkyní uplatněné námitky nesměřovali proti odborným názorům hodnotitelů, nýbrž proti chybám procesu či metodiky hodnocení jednotlivých kritérií, resp. proti konkrétním tvrzeným procesním a metodickým pochybením hodnotitelů při hodnocení specifikovaných kritérií, kdy důsledkem těchto vad bylo snížení bodů přidělovaných projektu při hodnocení, žalovaný se ani tak námitkami žalobkyně směřujícím proti konkrétním pochybením hodnotitelů nezabýval.

Ministr se ve svém rozhodnutí k námitkám žalobkyně vyjádřil, že: „není úkolem ministerstva, aby zasahovalo či ovlivňovalo proces evaluace, jenž je součástí dotačního řízení“. A dále také, že: „Ministerstvo se proto nemůže a nemohlo k důvodům účastníkem řízení tvrzeného podhodnocení jeho žádosti blíže vyjádřit, protože není v jeho možnostech nahrazovat či interpretovat myšlenkové pochody a závěry konkrétních hodnotitelů“.

Městský soud se v odůvodnění svého rozsudku rozchází se závěry ministra, že ministerstvo nemůže přehodnotit výsledky hodnocení provedeného externími hodnotiteli. Soud se domnívá, že ministerstvo se s námitkami proti podkladu v podobě výsledků hodnocení externích hodnotitelů je oprávněno, a dokonce i povinno vypořádat, když argumentuje, že: „Podle přesvědčení soudu není možno zaměňovat požadavek zajištění nezávislého hodnocení externími experty s požadavkem zajištění přezkoumatelnosti postupu takového hodnocení, resp. přezkoumatelnosti správního rozhodnutí zasahujícího do práv a povinností žalobkyně, které je jeho výsledkem.“ Městský soud takový postup chápe jako nezákonný postup orgánu veřejné moci, kdy se orgán zříká své odpovědnosti za podklady, na nichž zakládá své rozhodnutí o veřejných subjektivních právech adresáta veřejné moci. A to zejména v případě, kdy se (jako v tomto konkrétním případě) jedná o podklad se zásadním významem pro rozhodnutí ve věci.

Městský soud nadto poukazuje, že i přes ministerstvem (mylně tvrzenou) nemožnost přehodnocování výsledků hodnocení provedeného externími hodnotiteli, tak v případě některých kritérií ministerstvo přesto učinilo. Odůvodnění ministerstva tak Městský soud nepovažoval ani za konzistentní.

Vedle nepřezkoumání posudků hodnotitelů pak Městský soud žalovanému vytkl i to, že z rozhodnutí o neposkytnutí dotace musí být zřejmé konkrétní důvody, pro které bylo v rámci hodnocení předmětných kritérií přistoupeno k takovému snížení počtu bodů, které ve výsledku vyústilo v zamítnutí žádosti o dotaci. Městský soud v Praze nato uzavřel, že z výše uvedených důvodů je rozhodnutí ministra i ministerstva nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Městský soud proto předmětná rozhodnutí ministra a ministerstva zrušil a vrátil ministerstvu k dalšímu řízení.

Mgr. Jan Vacek

Advokátní koncipient