Úvod  |  Publikace  |  Novinky

K novému zákonu o platebním styku

15. leden 2018

13. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který byl přijat za účelem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2366 ze dne 25. 11. 2015, o platebních službách na vnitřním trhu (tzv. PSD2). Nový zákon o platebním styku s sebou přináší několik poměrně významných změn oproti dosavadní právní úpravě, přinášíme přehled těch nejdůležitějších z nich.

Zákaz zpoplatnění plateb kartou

Nový zákon o platebním styku výslovně zakazuje obchodníkům účtovat zákazníkům jakýkoliv poplatek za platbu kartou, jak se dosud dělo v některých e-shopech nebo například při internetovém nákupu letenek. Zákaz se bude vztahovat na platby prostřednictvím platebního terminálu v kamenných obchodech i on-line, a bude se týkat zejména spotřebitelských karet. Naopak u podnikatelských karet se zákaz neuplatní a možnost zpoplatnění u nich bude i nadále zachována.

Snížení limitu odpovědnosti při zneužití karty

S přijetím nové právní úpravy došlo ke snížení limitu odpovědnosti uživatele při neautorizované transakci způsobené použitím ztracené či odcizené karty nebo zneužitím karty ze 150 na 50 eur. I nadále se však toto omezení nevztahuje na případy, kdy uživatel způsobil ztrátu karty svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil své povinnosti. Takovým porušením bude typicky například sdílení hesla, resp. kódu k platební kartě. V takovém případě ponese ztrátu uživatel sám.

Povinné dvojí ověření identity při platbách před internet

Za zmínku stojí také povinnost zavést tzv. silné ověření uživatele u elektronických plateb, které však celá řada bank užívala i dosud, a proto se nejedná o úplnou novinku. Při potvrzení platební transakce přes internet bude nově nutné vždy ověřit identitu uživatele ve dvou krocích, a to použitím alespoň 2 ze 3 následujících prvků:

a)  údaje, který je znám pouze uživateli (např. přihlašovací údaje),

b)  věci, kterou má uživatel ve své moci (např. mobilní telefon), nebo

c)  biometrických údajů uživatele (např. otisk prstu, fotografie).

Tato povinnost nabude účinnosti až za 18 měsíců od nabytí účinnosti zákona o platebním styku, tedy v polovině roku 2019.

Blokace peněž na účtu jedině se souhlasem plátce

Blokace peněz na účtu na základě příkazu příjemce, ke které dochází v době, kdy není ještě známá konečná částka transakce, jak se s ní setkáváme například při rezervaci pobytu v hotelu, při půjčení automobilu nebo při použití samoobslužné čerpací stanice, bude nově možná jen se souhlasem plátce, který se bude muset vztahovat ke konkrétní částce, která má být blokována. Poskytovatel je povinen blokaci zrušit hned jakmile se dozví částku související transakce, nejpozději však ihned po přijetí platebního příkazu k související transakci.

Služba informování o platebním účtu

Nový zákon o platebním styku zavádí novou službu označenou jako informování o platebním účtu. Bude se jednat o službu, kterou budou moci poskytovat pouze tzv. správci informací o platebním účtu, tj. subjekty, které splní zákonné požadavky a získají povolení od ČNB, a vždy jen na základě výslovného souhlasu klienta. Činnost bude spočívat ve shromažďování informací ohledně platebních účtů klientů u různých institucí (bank) a jejich zpracovávání pro další použití ze strany klienta. Klienti některých bank mohli obdobné nástroje využívat i dosud, avšak pouze ve vztahu k produktům dané banky nebo finanční skupiny, nově tato služba nebude tímto způsobem limitována. Správa peněžních prostředků soustředěných na platebních účtech u různých bank tak bude možná nově prostřednictvím jediné aplikace a klientům by tak měla být zajištěna možnost efektivnější kontroly jejich financí.

Služba nepřímého dání platebního příkazu

Vedle služby informování o platebním účtu se novým zákonem o platebním styku zavádí ještě jedna nová platební služba, která bude umožňovat placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikací. Jedna se o tzv. službu nepřímého dání platebního příkazu. Podstatou služby je skutečnost, že plátce nedává platební příkaz přímo svému poskytovateli, který pro něho vede platební účet, ale dává ho prostřednictvím poskytovatele této nové služby, tzv. třetí strany.  Výhodou oproti běžným bankovním převodům je skutečnost, že příjemce dostane ihned informaci o tom, zda je na účtu dostatek peněžních prostředků. Tato nová služba tak bude určitou obdobou kartových transakcí, avšak na rozdíl od nich nebude zatížena poplatkem za kartové transakce, které musí jinak obchodníci nést.

Ustanovení zákona o platebním styku týkající se výše zmíněných nových platebních služeb nabydou účinnosti také až v září 2019.

Potvrzení o zůstatku peněžních prostředků od nezávislého vydavatele karty

Poslední novinkou, kterou je vhodné v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o platebním styku zmínit, je možnost vydavatele platební karty získat od poskytovatele, který vede tomuto uživateli platební účet, informaci, zda zůstatek na platebním účtu uživatele dosahuje nebo nedosahuje částky karetní platební transakce, aniž by došlo k blokaci těchto peněžních prostředků. Toto umožní vydavateli karty následně inkasovat částku kartové transakce z účtu klienta. Klienti tak nebudou nadále nuceni, aby měli na svém kartovém účtu dostatečnou částku, ale bude stačit jejich svolení k inkasu.

Mgr. Lucie Hrušková

koncipientka, AK Holec, Zuska a partneři