Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Změny občanského zákoníku účinné od 1. 1. 2018

3. leden 2018

Začátek roku 2018 s sebou přinesl několik poměrně důležitých změn zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Novela byla provedena zákonem č. 460/2016 Sb. a zákonem č. 303/2017 Sb., přičemž některé ze změn nabyly účinnosti již v průběhu roku 2017 a jiné se staly účinnými právě od 1. ledna 2018. Přinášíme jejich stručný přehled.

Zrušení statutu veřejné prospěšnosti

Od 1. ledna 2018 dochází ke zrušení statutu veřejné prospěšnosti, a proto byla z občanského zákoníku vypuštěna ustanovení, která se statutu týkala.

Občanský zákoník upravoval statut veřejné prospěšnosti jen na obecné úrovni a předpokládal přijetí zvláštního zákona.

Důvodem pro zrušení statutu veřejné prospěšnosti byla skutečnost, že se od roku 2014 nepodařilo přijmout tento speciální zákon, který by statut blíže upravoval, a který by právnickým osobám splňujícím zákonné předpoklady umožnil přiznání tohoto statutu, a ani nebylo možné přijetí tohoto zákona v dohledné době očekávat.

Návrat předkupního práva spoluvlastníků

Od 1. ledna 2018 se do našeho právního řádu opět vrátilo předkupní právo spoluvlastníků nemovitých věcí.

Předkupní právo se uplatní jak u úplatných, tak i bezúplatných převodů. Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku.

Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Spoluvlastníci se mohou svého předkupního práva vzdát. Takovéto vzdání se má účinky i pro právní nástupce spoluvlastníka, který se předkupního práva vzdal.

Informace o tom, že se spoluvlastník vzdal předkupního práva, se bude zapisovat do katastru nemovitostí, pokud je tam nemovitá věc zapsána.

Svěřenský fond

Od 1. ledna 2018 došlo k několika podstatným změnám v souvislosti s institutem svěřenského fondu.

Dosud svěřenské fondy coby entity bez právní osobnosti nepodléhaly žádné evidenci, nově byla ale zřízena jejich evidence, jejíž úpravu najdeme, stejně jako například úpravu obchodního rejstříku, v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Svěřenský fond nově vznikne teprve dnem jeho zápisu do evidence svěřenských fondů a určení obmyšleného svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu bude účinné také teprve dnem, kdy bude osoba obmyšleného zapsána do této evidence. Obmyšlení budou zapisováni pouze do neveřejné části evidence svěřenských fondů.

Svěřenské fondy, které vznikly do 31. 12. 2017, musí být zapsány do evidence svěřenských fondů do 1. 7. 2018, nebude-li návrh na zápis podán v uvedené lhůtě, zanikne správa takového svěřenského fondu.

Ve stejné lhůtě musí být do evidence svěřenských fondů zapsána i osoba obmyšleného svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu, který vznikl do 31. 12. 2017, sankcí za nepodání návrhu na zápis v uvedené lhůtě bude i v tomto případě zánik účinků jmenování obmyšleného.

Podle důvodové zprávy k této novele stojí za legislativní změnou snaha o větší transparentnost, omezení využitelnosti fondů pro legalizaci z výnosů z trestné činnosti, a také reakce na evropské směrnice upravující financování terorismu.

AK Holec, Zuska a partneři