Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novela zákona o zaměstnanosti

12. červen 2017

Dne 8. 6. 2017 Senát Parlamentu České republiky schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela“), jehož předmětem jsou změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, které vyplynuly z potřeby reagovat na současný vývoj v této oblasti na trhu práce, a dále některé aspekty týkající se zaměstnanosti. Níže si dovolujeme shrnout nejvýznamnější změny, které novela přináší:

Agenturní zaměstnávání

Hlavním cílem novely je zvýšení ochrany agenturních zaměstnanců, jejichž počet za posledních pět let vzrostl o 62 procent. Novelou by tak mělo dojít ke zpřísnění podmínek pro získání povolení ke zprostředkování zaměstnávání, např. nově se pro získání povolení bude vyžadovat složení kauce ve výši 500 000 Kč. Tuto podmínku budou dodatečně muset splnit i existující agentury práce, a to do 3 měsíců od účinnosti novely.

Podle novely rovněž nebudou povolení ke zprostředkování zaměstnání udělována v případě, kdy zvolený odpovědný zástupce v uplynulých třech letech působil u agentury práce, které bylo povolení ke zprostředkování zaměstnání ze zákonných důvodů odejmuto, a to buď jako odpovědný zástupce, nebo jako člen některého z jejích orgánů. Novela současně zavádí novou podmínku, na základě které bude možné funkci odpovědného zástupce vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně (nejedná-li se o člena statutárního orgánu agentury práce).

Dále novela zakládá společnou povinnost agentury práce a uživatele, tedy osoby, ke které agentura práce přiděluje zaměstnance, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli, kde je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu nebo konal v témže kalendářním měsíci práci pro jinou agenturu práce. Současně by mělo dojít k bližšímu vymezení přestupků a správních deliktů na úseku agenturního zaměstnávání, např. zaměstnavateli jako uživateli lze uložit pokutu až 1 000 000 Kč, pokud nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené zákonem.

Nekolidující zaměstnání

Mezi další oblasti, kterých se novela dotýká, je tzv. nekolidující zaměstnání, tedy takové zaměstnání, jehož výkon nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Nově takovým nekolidujícím zaměstnáním již nebude výkon činnosti na základě dohody o provedení práce.

Centrální evidence náhradního plnění

Další novinka, kterou novela zavádí, se týká náhradního plnění při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nově Ministerstvo práce a sociálních věcí bude vést elektronickou evidenci osob, od nichž lze odebírat výrobky nebo služby či jim zadávat zakázky a splnit tak povinnost plnění povinného podílu zaměstnávaní osob se zdravotním postižením stanovenou zákonem o zaměstnanosti.

Společensky účelné pracovní místo

Novela rovněž prodlužuje maximální dobu poskytování příspěvku na vyhrazené společensky účelné pracovní místo z dosavadních 12 měsíců na 24 měsíců, a to zejména z toho důvodu, aby došlo k rozumnému zvýšení šancí pro trvalé uplatnění těchto osob na trhu práce.

Ochrana soukromí zaměstnanců

Novela rovněž zavádí přestupky a správní delikty na úseku ochrany soukromí a soukromí a osobních práv zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele, např. za narušení soukromí zaměstnance záznamem telefonních hovorů bez závažného důvodu zaměstnavateli hrozí pokuta až 1 000 000 Kč.

Účinnost novely

Aby výše nastíněné změny vstoupily v účinnost, je nezbytné, aby novela byla nejprve podepsána prezidentem republiky, případně využije-li prezident svého práva veta, pak by prezident musel být přehlasován většinou všech poslanců v Poslanecké sněmovně. Následně novela nabude účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou některých ustanovení týkající se zejména evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po vyhlášení novely.

Mgr. Hedvika Klímová, advokátní koncipient