Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Slyšel jsem, že podle nového zákoníku práce bude mít zaměstnavatel právo chodit ke mně domů a kontro

30. listopad 1999

Podle nového zákoníku práce má zaměstnavatel skutečně právo kontrolovat dodržování léčebného režimu zaměstnance. Toto jeho právo mu je přiznáno právě s ohledem na skutečnost, že bude poskytovat náhradu mzdy nebo platu namísto nemocenských dávek po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnance. Z tohoto důvodu je tak zaměstnavateli přiznáno i právo snížit nebo neposkytnout tuto náhradu v případech, kdy zaměstnanec v době pracovní neschopnosti poruší režim práce neschopného, a to se zřetelem na závažnost tohoto porušení.
Oprávnění zaměstnavatele spočívá v kontrole, zda tento zaměstnanec dodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. V souvislosti s tím je zaměstnavatel oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu.
Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení léčebného režimu zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance.
Ačkoli je zaměstnanec povinen umožnit kontrolu, je třeba při jejím provádění respektovat jeho základní lidská práva a svobody; kontrola by tedy měla zaměstnance co nejméně omezovat a zaměstnavatel by měl respektovat zejména soukromí zaměstnance a nedotknutelnost jeho obydlí.
Porušení léčebného režimu ze strany zaměstnance nemá povahu porušení povinností vztahujících se k vykonávané práci a vyplývajících z pracovního poměru nebo z dohody o pracovní činnosti. Zaměstnavatel nemůže tedy ani při opakovaném porušování z tohoto důvodu vypovědět pracovní poměr.
Je žádoucí, aby si každý zaměstnavatel zavedl systém a pravidla kontroly, zejména pokud jde o způsob jejich provádění a prokazování porušení léčebnému režimu zaměstnancem, a s tímto systémem seznámil i své zaměstnance.


Anna Bartůňková
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři