Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Odpovědný zástupce

19. leden 2006

Byl jsem požádán vedením naší společnosti, abych vykonával funkci odpovědného zástupce, můžete mi k této pozici sdělit něco bližšího ?

Odpovědný zástupce je fyzickou osobou, kterou v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb, živnostenský zákon, ustanovuje podnikatel jako svého zástupce pro řádný provoz a dodržování právních předpisů při výkonu živnosti, kterou podnikatel vykonává.

Pokud je podnikatel právnickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce vždy, zatímco podnikatel - fyzická osoba tak musí učinit pouze v případě, pokud sám nesplňuje zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Na rozdíl od dřívější úpravy postačí, když je odpovědný zástupce vůči podnikateli ve smluvním vztahu.

Vzhledem k tomu, že odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti, zákon klade na výkon funkce mnoho podmínek – a to jak všeobecných (zejména dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost), tak zvláštních (předložení dokladu o odborné či jiné způsobilosti k provozování živnosti). Zákon dále vyžaduje, aby se odpovědný zástupce opravdu o „svoji“ živnost staral a tudíž umožňuje, aby byl v této funkci ustanoven maximálně pro dva podnikatele.

Odpovědným zástupcem podnikatele – právnické osoby nemůže být člen jeho dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, dále fyzická osoba, u níž trvá některá z překážek provozování živnosti (zejména prohlášení konkursu). V neposlední řadě nemůže být odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58/2-4 živnostenského zákona, a to v délce jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Po vstupu do EU usnadnila život podnikatelům novela živnostenského zákona odstraňující povinnost odpovědného zástupce mít trvalé bydliště na území České republiky a v případě, že šlo o cizince, povinnost prokázat znalost českého jazyka.

Způsob ustanovení odpovědného zástupce se liší podle toho, zda podnikatel bude vykonávat živnost ohlašovací nebo koncesovanou. Pro ohlašovací živnost postačí, pokud je příslušnému živnostenskému úřadu ohlášeno ustanovení resp. ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce. Pro získání koncese je ustanovení složitější, trvá delší dobu a žadatel musí splňovat především odborné podmínky.