Úvod  |  Publikace  |  Nový systém elektronických...

Nový systém elektronických tržišť veřejné správy

20. leden 2012

ČLÁNEK - Více komodit, mnohonásobně větší finanční objem, kromě veřejných zakázek malého rozsahu i zjednodušené podlimitní řízení, jednoduché, ale zároveň závazné postupy, pět silných koncesionářů zajišťujících provoz, užívání e-tržišť hrazené přímo státem; to jsou základní novinky budoucího systému elektronických tržišť. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji.

Vymezení elektronických tržišť

Jedním z významných opatření strategického dokumentu vlády České republiky, tzv. Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek[1], které spadá do kompetence Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále též „MMR“), je realizovaný návrh elektronických tržišť veřejné správy. Elektronickým tržištěm se v rámci navrhovaného modelu rozumí webová aplikace provozovatele (koncesionáře) umožňující elektronické zadání veřejné zakázky v některém ze stanovených zadávacích řízení. Elektronické tržiště je plně elektronický systém, tj. všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. Jde o elektronický nástroj ve smyslu ust. § 149 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „zákon o veřejných zakázkách“), s webovým rozhraním, který je jako elektronické tržiště veřejné správy uveden v seznamu elektronických tržišť spravovaném MMR[2] (dále též jen „e-tržiště“).

Návrh vychází z původního systému elektronických tržišť veřejné správy, využívá pozitivní zkušenosti tohoto systému, odstraňuje jeho nedostatky a rozvíjí jej se záměrem odstranění stagnace jeho používání směrem k plnému souladu s aktuálním právním rámcem, tj. zákonem o veřejných zakázkách.

Realizované analýzy Hodnocení dopadu regulace při posledních novelizačních změnách zákona opakovaně ukázaly velký finanční rozsah operativních nákupů řešených prostřednictvím veřejných zakázek malého rozsahu. Z tohoto rozsahu je původním systémem[3] realizována relativně malá část, méně než 1 %. Potenciál rozvoje elektronických tržišť je tedy veliký.

Nový systém e-tržišť je určen pro operativní nákupy veřejných zadavatelů. Původní používání e-tržišť pouze pro veřejné zakázky malého rozsahu bylo nově rozšířeno o zjednodušené podlimitní řízení. MMR coby správce systému tak reaguje na probíhající novelizaci zákona, konkrétně na výrazné snížení národních limitů pro přímé používání zákonem daných zadávacích řízení.

Navržený model umožní používat elektronická tržiště pro operativní nákupy s předpokládanou hodnotou „teoreticky“ od 1 koruny do hodnot ohraničujících „podlimit“, tj. hodnot daných Nařízením Evropské komise ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek. Záměrem správce e-tržišť je však jejich efektivní a přiměřené používání, proto MMR zavádí dobrovolné používání systému od částky 5.000,- Kč a povinné používání pak v případě, že předpokládaná hodnota zakázky dosáhne částky 50.000,- Kč.

Přes aktuální výrazné změny fiskální politiky vlády ČR a zavádění dalších opatření pro zefektivnění zadávání veřejných zakázek, např. systém resortního centrálního zadávání, nový systém má potenciál zahrnovat zakázky v celkovém objemu desítek miliard Kč, a proto nikdo nemůže očekávat, že bude zcela triviální. Přesto si troufáme tvrdit, že byl navržen dostatečně jednoduchý, ale zároveň robustní systém (aplikace).

Prostřednictvím e-tržišť budou zatím povinně zadávány pouze některé zakázky, a to v závislosti na osobě zadavatele, jejich předpokládané hodnotě a předmětu zakázky (komoditě). Výčet povinných subjektů, rozsah komodit, které budou prostřednictvím e-tržiště zadávány a pravidla[4] systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit připravilo MMR a schválila vláda ČR v UV č. 343/2010.

Pro povinný nákup na elektronických tržištích byl zvolen seznam vhodných, standardizovatelných komodit. Určení zadavatelé budou povinni použít e-tržiště pro zadávání těchto veřejných zakázek ve všech případech, kdy je předmětem veřejné zakázky dodávka zboží, služba nebo stavební práce uvedená v tzv. seznamu komodit. Lze předpokládat rychlý růst využívání tržišť i pro celou řadu dalších komodit.

Vymezen byl seznam jednoduchých, konkrétně definovaných zadávacích postupů. S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky se bude jednat o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadávání podlimitních veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení a zadávání veřejných zakázek v souladu s § 92 odst. 3 zákona na základě rámcových smluv uzavřených postupem podle zákona (možnost operativního zadávání tzv. „minitendrů“).

Jednoznačný popis požadavků na web aplikaci obsahuje tzv. Technická specifikace elektronických tržišť. Na základě jasně definovaných procesních parametrů budou vybudována konkrétní, uživatelsky odlišná řešení; každý provozovatel bude nabízet osobitou úroveň služeb a zadavatelé si budou moci vybírat pro ně optimální variantu.

Správce elektronických tržišť usiluje o vytvoření důvěryhodného prostředí elektronických nástrojů pro tržiště. Každý úkon v zadávacím řízení bude proto zaprotokolován do záznamového souboru. MMR připravuje proces ověření shody jednotlivých tržišť s technickou specifikací. Ověřovací scénáře jsou připraveny, v současné době čekáme na konečné schválení novely zákona o veřejných zakázkách. Zbývající čas od schválení novely do ostrého startu bude využit pro důkladné testování funkčnosti e-tržišť a jejich shody s požadavky správce.

Je vhodné na tomto místě doplnit, že provozovatelé e-tržišť budou uživatelům (tzn. zadavatelům i dodavatelům) poskytovat dva druhy služeb, a to služby základní a aditivní. Základními službami jsou takové operace, které v případě veřejných zakázek, u kterých předpokládaná hodnota dosahuje alespoň částky 5.000,- Kč, umožňují veškeré potřebné kroky a úkony zadavatele v zadávacím řízení. Tyto služby, které zahrnují vedle registrace uživatele do příslušného e-tržiště provedení veškerých nezbytných kroků k výběru nejvhodnější nabídky, budou uživatelům poskytovány zdarma. Česká republika totiž podporuje tyto moderní, efektivní a hospodárné zadavatelské trendy a bude hradit jednotlivým provozovatelům výkonové poplatky dle jednotného (vysoutěženého) ceníku. Navržený obchodní model je plně v souladu s požadavky právního rámce na úhradu nákladů vzniklých se zadávacím řízením každým z účastníků tohoto řízení.

Kromě základních služeb mohou provozovatelé poskytovat uživatelům i tzv. aditivní služby, a to za úplatu hrazenou přímo ze strany uživatelů, zadavatelů i dodavatelů. Aditivními službami jsou takové operace, které nejsou přímo nezbytné pro řádné a účelné zadání veřejné zakázky a které nabízí provozovatel v rámci e-tržiště v mezích stanovených koncesní smlouvou jako doplňkovou funkcionalitu pro uživatele; aditivní službou jsou rovněž operace, které umožňují veškeré potřebné kroky a úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje částky 5.000,- Kč.

Obligatorní využití e-tržišť se bude od 1. dubna 2012, kdy má dojít k jejich uvedení do plného provozu, týkat pouze ústředních orgánů státní správy a organizací jim podřízeným (nikoli tedy plošně všech zadavatelů).  Jsme však přesvědčeni, že se přidají i kraje a obce, které budou moci používat e-tržiště na dobrovolné bázi.

Koncesní řízení na provozovatele e-tržišť

Dne 30. září 2011 uzavřelo MMR koncesní smlouvy s pěti vybranými dodavateli, kteří budou mít za úkol zajistit vytvoření a provoz elektronických tržišť veřejné správy. Tímto okamžikem byla završena příprava a administrace složitého koncesního řízení, k jehož zahájení došlo již v lednu minulého roku. O účast v řízení byl velký zájem, neboť se jedná o jedinečný projekt a předpokládaná celková hodnota předmětu koncesní smlouvy odpovídá částce 352 mil. Kč.

Cíle spojené s vytvořením a provozováním e-tržišť, jakožto celkový rámec systému e-tržišť, jsou popsány ve Strategii používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu, která je společně s Pravidly používání e-tržišť klíčovým dokumentem upravujícím přípravu a fungování e-tržišť. Na základě těchto podkladů MMR coby zadavatel rozdělilo předmět koncesního řízení do třech následujících fází:

§  Vytvoření systému e-tržiště provozovatelem e-tržiště (včetně zpracování provozního řádu e-tržiště, zřízení služby helpdesku, realizaci úvodních školení uživatelů, vytvoření a správy dokumentace k systému e-tržiště);

§  Realizace akceptačních testů před spuštěním e-tržiště do běžného provozu; a

§  Zajištění běžného provozu e-tržiště (tzn. poskytování základních a aditivních služeb; e-tržiště musí být certifikováno ve smyslu § 149 odst. 9 zákona, a to nejpozději do 6 měsíců od okamžiku spuštění e-tržiště do běžného provozu. Provozovatel musí zajistit certifikaci e-tržiště dle vyhlášky č. 9/2011 Sb.[5]).

Z důvodu, že MMR má ve své působnosti primárně metodické řízení problematiky veřejných zakázek[6] a nezabezpečuje veškeré provozní úkoly spojené s implementací zákona či souvisejících předpisů vlastními personálními kapacitami, rozhodlo se MMR jako správce systému e-tržišť pověřit provozováním e-tržišť externí provozovatele (koncesionáře). Externí provozovatele e-tržišť MMR vybralo v rámci koncesního řízení na služby plně v souladu se zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění a dle příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

Oznámení o zahájení koncesního řízení bylo spolu s výzvou k podání žádosti o účast a prokázání splnění kvalifikace uveřejněno v oficiálním Informačním systému o veřejných zakázkách dne 21. ledna 2011. Na základě této výzvy si kvalifikační dokumentaci vyzvedlo více než 40 různých subjektů.

Žádost o účast v koncesním řízení nakonec podalo celkem 16 dodavatelů (obchodních společností či jejich sdružení). MMR konstatovalo, že všichni dodavatelé, kteří podali žádost o účast v uvedeném koncesním řízení, splnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu. MMR proto žádnou ze žádostí neodmítlo a všechny kvalifikované subjekty byly následně vyzvány k podání nabídek.

MMR do konce lhůty pro podání nabídek obdrželo celkem 11 obálek s nabídkami. Během posuzování a hodnocení těchto nabídek hodnotící komise musela bohužel vyřadit nabídky 4 dodavatelů, neboť tyto nabídky obsahovaly zásadní a zcela zjevné nedostatky. Zadavatel (MMR) následně a v souladu s ust. § 7 odst. 5 písm. a) koncesního zákona využil předem deklarovaného práva vyzvat zbylé uchazeče k jednání o nabídkách; výsledkem tohoto jednání byl výběr budoucích koncesionářů, jejichž nabídky byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější. Koncesní smlouva byla uzavřena s pěti vybranými koncesionáři, a to s předpokládaným okamžikem zahájení plného provozu e-tržišť od 1. dubna 2012 a s předpokládaným ukončením dne 31. prosince 2016.

Závěr

Hlavním cílem vytvoření systému elektronických tržišť veřejné správy je systémové řešení oblasti zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek a procesu veřejného investování. Snahou vlády ČR je provádět co možná největší podíl veřejných nákupů „on line“ a povzbudit zadavatele a dodavatele k přijetí odpovídajících elektronických obchodních praktik. Zapojení moderních technologií (web aplikací) do procesu zadávání veřejných zakázek, a to zvláště v případě veřejných zakázek malého rozsahu, povede ke zvýšení transparentnosti řízení, snížení transakčních nákladů a cen poptávaných komodit (předmětu plnění veřejných zakázek).

Neopomenutelným aspektem vytvářeného modelu e-tržišť v ČR je pak vytvoření trvale konkurenčního prostředí mezi jednotlivými provozovateli e-tržišť s cílem zajištění vysoké kvality nabízených služeb a dynamiky rozvoje jednotlivých řešení e-tržišť. S vytvořením konkurenčního prostředí úzce souvisí i přenesení značné části obchodních rizik a nákladů na provozovatele e-tržišť tak, aby měli zřejmý ekonomický zájem na tom, že e-tržiště budou v České republice maximálně využívána.

Používání nového systému bude snadné, přesto správce zajistil poměrně rozsáhlou školící a informační kampaň pro přípravu a efektivní používání e-tržišť včetně e-learningu, prezentace web aplikací – tržišť vybraných provozovatelů a včetně konference pro zadavatele i dodavatele. Jestliže se e-tržiště v praxi osvědčí, bude v budoucích letech možné rozšířit okruh zadavatelů povinně využívajících tyto elektronické nástroje i na další subjekty, např. obce a kraje. K takovému kroku by však bylo zapotřebí provést další novelizaci zákona o veřejných zakázkách, která by řešila nejen okruh subjektů povinně využívajících e-tržiště, ale i dozor nad dodržováním této povinnosti a sankce.

Předpokládáme, že provoz elektronických tržišť bude úspěšný, že přinese řadu poznatků, které umožní elektronická tržiště dále rozvíjet, a že konkurence provozovatelů udrží vysokou kvalitu nabízených služeb a přinese i řadu návrhů inovací. O provozu a dalším rozvoji systému elektronických tržišť vás budeme průběžně informovat. Sledujte webové stránky MMR určené pro veřejné zadávání a informace na Portálu veřejných zakázek. Veškeré dokumenty k popisovanému systému, všechna usnesení vlády, která ustanovují nový systém elektronických tržišť a řadu dalších užitečných informací najdete na www.portal-vz.cz/NIPEZ-el-trziste-verejne-spravy.

RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát, HOLEC, ZUSKA & Partneři

[1] Více viz usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 500, o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010.

[2] Z usnesení vlády ČR ze dne 10. 05. 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků vyplývá MMR povinnost organizačně zajistit a provést výběr provozovatelů elektronických tržišť a zahájit v roce 2012 jejich provoz a správu.

[3] Do současné doby byla e-tržiště pro veřejnou správu (GEM) provozována na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. června 2002 č. 683, o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie. V roce 2009 pak MMR zpracovalo na základě opatření J.6 Národního plánu „Analýzu elektronických tržišť (GEM) pro veřejnou správu zajišťujících nákup komodit z oblasti informačních a komunikačních technologií z pohledu ekonomického a právního“. Výsledkem této analýzy bylo odhalení nedostatků dosavadní úpravy fungování e-tržišť, a proto došlo k předefinování stávajícího systému e-tržiště a k výběru nových provozovatelů.

[4] Vztahy mezi aktéry obchodního modelu elektronických tržišť, správcem, provozovateli, veřejnými zadavateli i dodavateli jsou upraveny dokumentem nazvaným Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit.

[5] Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

[6] MMR je gestorem zákona o veřejných zakázkách.