Úvod  |  Publikace  |  Veřejné zakázky a...

Veřejné zakázky a prokazování kvalifikace dodavatele prostřednictvím reference získané ve sdružení

17. únor 2012

ČLÁNEK - Řada zadavatelů a také dodavatelů je postavena před otázku, jak posuzovat a v jakém rozsahu využít referenci, kterou získal dodavatel při plnění veřejné zakázky jako člen sdružení. Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) tuto otázku nikde explicitně neřeší.

Především by bylo vhodné připomenout, co je vlastně účelem kvalifikace u veřejných zakázek. Jedná se o nástroj, který má zadavateli pomoci identifikovat dodavatele, který následně bude schopen veřejnou zakázku řádně a včas realizovat. Za tímto účelem jsou zkoumány mimo jiné také tzv. technické kvalifikační předpoklady.

Podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ může zadavatel k prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací.

V případě rozsáhlejších investičních akcí je obvyklé, že se uchazeči o veřejnou zakázku sdružují na základě smlouvy o sdružení uzavřené podle § 829 an. občanského zákoníku. Takové sdružení je obvykle konstruováno na dobu nezbytnou k úspěšné realizaci veřejné zakázky a zaniká současně s jejím dokončením. Je v takovém případě účastník sdružení oprávněn se prokázat takto nabytou referencí? A náleží mu reference v celém rozsahu či pouze na základě jeho „podílu“? A jak se tento „podíl“ stanoví?

K daným problémům se vyjádřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) ve svém rozhodnutí č. j.: ÚOHS-S181/2010/VZ-17712/2010/520/JHl. V tomto rozhodnutí bylo konstatováno, že:

  • z plnění veřejných zakázek na stavební práce nelze vyloučit uchazeče, kteří předkládají jako referenční zakázku, kterou plnili ve sdružení (a splnil požadavky zadavatele na minimální úroveň druhu, rozsahu a složitosti zakázky);

v daném případě lze považovat účastenství společností X na referenční zakázce, resp. jeho podíl na celkovém předmětu plnění referenční veřejné zakázky, za jasně oddělenou a vymezenou část, kterou tento dodavatel fakticky realizoval, což vyplývá z osvědčení o zrealizované stavbě vydaného společností Y spolu s výpisem jednotlivých staveb realizovaných společností X, a z následné odpovědi na žádost zadavatele…

Zadavatel by tedy měl zkoumat dodavatelem předloženou referenci o zakázce, která byla realizována více dodavateli ve sdružení, jaký byl konkrétní podíl dodavatele na realizované zakázce. Podíl lze vyjádřit dvěma způsoby, a to především základním rozdělením účasti jednotlivých účastníků sdružení na sdružení (obvykle na procentuální bázi), který je uveden v příslušné smlouvě o sdružení. Pokud zadavatel zjistí, že tento procentuální podíl dostatečně neprokazuje kvalifikaci daného dodavatele, měl by zadavatel takového dodavatele vyzvat cestou dle § 59 odst. 4, k předložení dalších dokladů odstraňujících pochybnosti o  tom, které konkrétní části díla dodavatel realizoval a zda tyto části splňují technický kvalifikační předpoklad a jeho minimální úroveň definovanou v oznámení o veřejné zakázce či v zadávací dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z prvních rozhodnutí ÚOHS, které se věnuje této problematice, dá se očekávat, že jistě budou následovat rozhodnutí další, která ukážou, jakou cestou by se zadavatelé při posuzování referenčních zakázek realizovaných ve sdružení měli ubírat.

Mgr. Karel Masopust

JUDr. Karel Zuska