Profesionální přístup

Služby poskytujeme na nejvyšší profesionální úrovni celé řadě nadnárodních, mezinárodních i domácích společností, stejně tak jako organizacím / institucím veřejného sektoru. Kancelář angažuje pouze zkušené odborníky z řad advokátů, patentových zástupců a daňových poradců a vysoké nároky klade i na advokátní koncipienty a ostatní zaměstnance.

Více

Stabilita a zkušenosti

Již přes 20 let jsme renomovanou advokátní kanceláří zaměřenou na komplexní právní a poradenské služby podnikajícím subjektům soukromého i veřejného sektoru. Naši klienti oceňují především skutečnost, že za vyřizování jejich záležitostí v kanceláři osobně zodpovídají profesionálové s bohatými zkušenostmi v českém / evropském právním prostředí.

Více

Multidisciplinarita

Zakázky multidiciplinární povahy řešíme zapojením renomovaných auditorských a daňově-poradenských společností a dalších specializovaných subjektů.  Takto sestavené teamy odborníků lze využít např. pro rozsáhlá forenzní šetření, pro předprodejní / předakviziční služby typu due diligence v rámci fůzí, akvizic a restrukturalizací,  ale i transakcí s majetkem, včetně rozmanitých transakcí s nemovitostmi či při komplikovaných stavebních zakázkách.

Více

Mezinárodní rozsah

Při uspokojování mezinárodních potřeb našich klientů nabízíme potenciál mezinárodní sítě právních kanceláří International Alliance of Law Firms. Při obsluze právních potřeb subjektů operujících na trhu  České republiky i v širším prostoru střední a východní Evropy, zejména pak na Slovensku udržujeme nadto úzké pracovní kontakty s řadou mezinárodních advokátních kanceláří.

Více

Novinky

International Alliance of Law Firms Portál Věda a výzkum  

Soud dal za pravdu VŠ ve sporu s MŠMT v tom, že poskytovatel dotace musí...

15.10.20 | Novinky

V nedávné době vydal Městský soud v Praze zajímavý rozsudek, kterým vyhověl žalobě naší klientky – veřejné vysoké školy proti rozhodnutí o neposkytnutí dotace. Rozhodnutí je zajímavé zejména tím, pokud je nám z dostupných zdrojů známo, že jde o první obdobný případ, kdy soud interpretoval požadavek na transparentní zdůvodnění způsobem zahrnujícím i právo žalobkyně dozvědět se, na základě jakých konkrétních hodnotících kritérií byly projektu žalobkyně strženy body.

Více

Výpočet dovolené ve světle novely zákoníku práce

03.08.20 | Novinky

Dlouho očekávaná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „novela“ a „zákoník práce“), jejímž cílem bylo zjednodušit realizace práv zaměstnavatele a zaměstnance při výkonu práce, podpořit komunikaci mezi smluvními stranami a zjednodušit výkon samotné práce, již úspěšně prošla legislativním procesem a byla dne 26. 6. vyhlášena ve Sbírce zákonů. Novela zákoníku práce má dělenou účinnost s tím, že změny, které nejsou vázané na kalendářní rok ani na veřejné rozpočty, nabývají účinnosti již 30. července 2020, a některé změny, například zavedení sdíleného pracovního místa nebo nová úprava výpočtu dovolené a náhrada újmy na zdraví, nastanou s účinností od 1. ledna 2021.

Více

Zákaz konkurence u kapitálových obchodních společností v novele zákona o...

23.06.20 | Novinky

V rámci novely ze dne 13. 2. 2020, vyhlášené ve Sbírce zákonů jako zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2020 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), a další související zákony („novela“), dochází také ke změně ustanovení o zákazu konkurence v úpravách jednotlivých kapitálových obchodních společností. Tyto změny jsou poměrně významného charakteru a stojí za pozornost. Novela totiž formuluje pravidla pro zákaz konkurence u jednatelů společnosti s ručením omezeným, členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti s dualistickou strukturou i členů správní rady akciové společnosti s monistickou organizační strukturou společnosti (ve všech těchto případech) jako zcela dispozitivní. Bude tedy napříště umožněno se od ustanovení zákona odchýlit, a to i způsobem úplného vyloučení ustanovení zákazu konkurence.

Více