Profesionální přístup

Služby poskytujeme na nejvyšší profesionální úrovni celé řadě nadnárodních, mezinárodních i domácích společností, stejně tak jako organizacím / institucím veřejného sektoru. Kancelář angažuje pouze zkušené odborníky z řad advokátů, patentových zástupců a daňových poradců a vysoké nároky klade i na advokátní koncipienty a ostatní zaměstnance.

Více

Stabilita a zkušenosti

Již přes 20 let jsme renomovanou advokátní kanceláří zaměřenou na komplexní právní a poradenské služby podnikajícím subjektům soukromého i veřejného sektoru. Naši klienti oceňují především skutečnost, že za vyřizování jejich záležitostí v kanceláři osobně zodpovídají profesionálové s bohatými zkušenostmi v českém / evropském právním prostředí.

Více

Multidisciplinarita

Zakázky multidiciplinární povahy řešíme zapojením renomovaných auditorských a daňově-poradenských společností a dalších specializovaných subjektů.  Takto sestavené teamy odborníků lze využít např. pro rozsáhlá forenzní šetření, pro předprodejní / předakviziční služby typu due diligence v rámci fůzí, akvizic a restrukturalizací,  ale i transakcí s majetkem, včetně rozmanitých transakcí s nemovitostmi či při komplikovaných stavebních zakázkách.

Více

Mezinárodní rozsah

Při uspokojování mezinárodních potřeb našich klientů nabízíme potenciál mezinárodní sítě právních kanceláří International Alliance of Law Firms. Při obsluze právních potřeb subjektů operujících na trhu  České republiky i v širším prostoru střední a východní Evropy, zejména pak na Slovensku udržujeme nadto úzké pracovní kontakty s řadou mezinárodních advokátních kanceláří.

Více

Novinky

International Alliance of Law Firms Portál Věda a výzkum  

Zákaz konkurence u kapitálových obchodních společností v novele zákona o...

23.06.20 | Novinky

V rámci novely ze dne 13. 2. 2020, vyhlášené ve Sbírce zákonů jako zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2020 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), a další související zákony („novela“), dochází také ke změně ustanovení o zákazu konkurence v úpravách jednotlivých kapitálových obchodních společností. Tyto změny jsou poměrně významného charakteru a stojí za pozornost. Novela totiž formuluje pravidla pro zákaz konkurence u jednatelů společnosti s ručením omezeným, členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti s dualistickou strukturou i členů správní rady akciové společnosti s monistickou organizační strukturou společnosti (ve všech těchto případech) jako zcela dispozitivní. Bude tedy napříště umožněno se od ustanovení zákona odchýlit, a to i způsobem úplného vyloučení ustanovení zákazu konkurence.

Více

Příspěvek státu na nájemné podnikatelům (program „Covid- Nájemné“)

08.06.20 | Novinky

Vláda České republika projednala dotační program připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pod názvem „COVID – Nájemné“. Uvedený program má pomoci podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními v důsledku pandemie Covid- 19 zakázán prodej zboží nebo služeb v provozovnách a tím byla snížena jejich schopnost platit sjednané nájemné. Dotační program musí být ještě notifikován Evropskou komisí.

Více

Mimořádné moratorium jako krizové insolvenční opatření ke zmírnění dopadů...

04.06.20 | Novinky

Dne 24. 4. 2020 došlo k nabytí účinnosti zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „zákon“). Přijatý zákon reaguje na potřebu některých změn v insolvenčním, exekučním a procesním právu, s cílem reagovat na mimořádná opatření přijímaná pro zamezení rozšíření nákazy epidemie SARS CoV-2, která mohou mít ničivé dopady na řadu podnikatelských subjektů. Zákon, též označovaný jako Lex Covid, se mimo jiné dotkl i znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“). Vzhledem k rozsáhlosti novely je tento příspěvek zaměřen pouze na část změn týkajících se institutu mimořádného moratoria.

Více